Föreningen

Rodrets friskola drivs som ett föräldrakooperativ vilket innebär att du som förälder också är medlem i en förening. Att Rodret är ett föräldrakooperativ ger oss många fördelar och det innebär också att vi som föräldrar avsätter tid för att vår verksamhet ska fungera som vi vill.

Fördelar med Rodrets föräldrakooperativ

Föreningen har en stabil och god ekonomi. Detta eftersom vi inte har något vinstintresse och dessutom utför arbetsuppgifter själva. Överskott av pengar går alltid tillbaka verksamheten. Vi kan:

  • Ständigt utveckla barnens miljö
  • Ha hög personaltäthet
  • Kontinuerligt vidareutbilda personal
  • Åka på skolresor, skidresor, teaterbesök med mera

Som förälder får du också:

  • Stor insyn i verksamheten
  • Möjlighet att påverka
  • Möjlighet till gemenskap med andra föräldrar

Rodret har också flera fina och frivilliga traditioner som till exempel skördefest, kick off, fest för föräldrar och julgransplundring.

Åtaganden som medlem och förälder

Varje medlem/förälder ingår i en arbetsgrupp. För närvarande har vi dessa grupper: Trivsel, Städ, Vik, Fastighet, It och kommunikation, Ekonomi, Styrelse och Rekrytering. Utöver dessa grupper så har vi två gemensamma städdagar per år, samt att varje familj helgstädar ett fåtal gånger per termin.

Trivselgruppen

Trivselgruppen ansvarar för att anordna olika aktiviteter som främjar trivsel och sammanhållning på Rodret. Detta är bl.a. att anordna 1-2 vuxenfester per år, julgransplundring, kickoff på höstterminen samt en barnfest per år. De ansvara också för mat och fika på storstädhelgerna som genomförs av alla medlemmar höst och vår.

Städgruppen

Medlemmarna i städgruppen får ett städområde och följer ett stäschema för att barnen och personalen ska ha en hygienisk arbetsmiljö. Städgruppen sköter städningen på vardagar och alla medlemmar turas om att städa på helgerna (undantag vik-gruppen). Sammankallande för städgruppen ansvarar för att organisera planera städningen. Vi har även återkommande vår- och höststädningarna där alla medlemmar deltar. Lättare städning under vardagar har personalen hand om, såsom toaletter och hallar.

Vik-gruppen

Vik-gruppens uppgift är att gå in i barngrupp alternativt köket och vikariera när ordinarie personal på skolan och förskolan är frånvarande. Som förälder väljer man själv om man vill bli placerad i vikgruppen. Man behöver då ha möjlighet att vara ifrån sitt arbete ibland, samt ha ett intresse att ta hand om barn. Det är alltid utbildade pedagoger från verksamheten som leder arbetet. Om man är med i vikgruppen behöver man inte helgstäda. En stor fördel med att vi själva löser vikariat är att vi alltid har återkommande vikarier som barnen känner igen.

Fastighetsgruppen

Gruppen planerar och utför nybyggnation inom Rodrets lokaler samt i utomhusmiljön. Dessutom utförs regelbundet och behovsanpassat underhållsarbete. Gruppen samarbetar med hyresvärden avseende fasta anläggningar och anordningar i fastigheten vars funktion styrs utifrån lagar och förordningar. Gruppen ansvarar också för att lekområden och trädgård regelbundet sköts på ett miljövänligt sätt samtidigt som det ska vara ändamålsenligt och tryggt för barnen. Gruppen har arbetshelger fyra gånger per år då man ska kunna delta.

It och kommunikation

Underhåller och förbättrar kontinuerligt hemsidan. Ser till så att nyheter och annan info kommer ut på hemsidan i tid. Förser nya medlemmar med inloggningsuppgifter. It och kommunikation sköter också om Rodrets intranät som är den främsta kanalen för information till alla föräldrar. Här finns nyheter, kalender, veckobrev etc.

Gruppen ansvarar också för support gällande skolans datorer samt att serva och underhålla teknisk utrustning.

Ekonomigruppen

Ekonomigruppen ansvarar för löpande bokföring, inbetalningar, betalning av leverantörsfakturor samt fakturering av avgifter och avstämningar. Handens Bokföringsbyrå sköter personalens löner.

Styrelsen

Styrelsen ska se till att verksamheten bedrivs enligt gällande stadgar, lagar och förordningar. Föra förhandlingar eller utse förhandlare gentemot omvärlden såsom kommunen och fastighetsägare. Styrelsen ska också hålla sig uppdaterad i föreningen, i arbetsgrupperna och ha ett nära samarbete med skolledningen.

Styrelsen skall ha kontakt med skolinspektionen och arbetsmiljöverket och på så sätt se till att verksamheten utvecklas positivt.

Styrelsen arbetar ständigt med förbättringar, dokumentation och att systematiskt kvalitetssäkra verksamheten i samverkan med skolledningen.

I styrelsen förbereds frågor som föreningen kan besluta om på sina medlemsmöten och därefter ska man se till att dessa beslut genomförs. Styrelsen fattar även sådana beslut som behövs för den dagliga verksamheten, t.ex. att vid behov köpa in nya datorer, friggebod för uteredskap m.m. som inte budgeterats men som behövs.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för föreningens ekonomi.

Styrelsen fungerar också som rektorns "bollplank" och är arbetsmiljöansvariga. Rodret måste vara säkert ur både barnens och personalens perspektiv, både när det gäller ute- och innemiljö.
Styrelsen kallar till medlemsmöten och årsstämma och har också möten med sammankallande för de andra arbetsgrupperna.

Styrelsen träffas ungefär en gång i månaden för styrelsemöten.

Rekryteringsgruppen

Rekryteringsgruppens håller koll på kön och håller i processen för intaget av nya familjer och barn till Rodret. Gruppen ser också till att alla har inpasseringsbrickor, kod till både lås och larm och bemannar upp arbetsgrupperna till önskvärda nivåer.

Senast ändrad torsdag, 04 februari 2021 15:05