Pedagogik - Förskolan

Förskolans läroplan Lpfö 98, rev.10 ligger till grund för allt pedagogisk arbete, planering, utvärdering och analys.

Barnens intressen, frågeställningar och lust inspirerar till de projekt och teman som uppstår under kortare eller längre perioder.

Med så många olika utryckssätt och metoder som möjligt inom både språk, matematik och naturvetenskap arbetar vi mot de nationella och lokala målen i förskolan. Utevistelse, rytmik, drama, sång, läsande, rim och rams och allt annat skapande är medel och verktyg i strävan mot att ge barnen en så rik och lärande förskoletid som möjligt.

Senast ändrad tisdag, 04 april 2017 09:31