Likabehandling / Krisstöd

Inom vår verksamhet finns beredskap för att kunna hantera svåra situationer såsom olycksfall, krissituationer av olika slag samt handlingsplan mot kränkande behandling. Pedagogerna utbildas regelbundet och det finns också specialkompetens inom verksamheten. Vi har också externa kontaktar att koppla in vid behov, handlingsplaner finns och ansvarsfördelningen är klarlagd. Det finns också mycket bra litteratur att ta del av på Rodret.

Om din familj råkar ut för något allvarligt kan vi i förskolan och skolan vara stödjande för barnet. Pedagogerna har en bra kunskap om barns reaktioner vi sorg och kris av olika slag.

Pedagogerna behöver också ha information för att kunna ta emot barnens reaktioner. Det kan vara att någon familjemedlem avlidit eller skadats allvarligt men det kan också vara någon annan situation som påverkar barnens liv tillexempel skilsmässa eller att ni föräldrar befinner er i kris på något annat sätt/ av annan orsak. All personal omfattas naturligtvis av tystnadsplikt.

Förskolan och skolan behöver vid sådana tillfällen ha information så att kontakt med ditt barns ansvarspedagog eller i allvarligare fall med vår krishanteringsgrupp.

Krishanteringsgruppen består av:
Åsa Höber, rektor
Helén Moberg, förskolan

Om du anser dig blivit kränkande behandlad av personal så vänder du dig till Åsa Höber, rektor, Helén Moberg (ansvarig pedagog på förskolan)
Om ditt barn uttrycker att det utsatts för allvarligare kränkande bahandling av andra barn tillexempel retning, våld eller mobbing eller blivit illa behandlad av personal ska du genast ta kontakt med någon av ovanstående pedagoger. Om du anser att det är av "lindrigare" karaktär pratar du i första hand med ditt barns ansvarspedagog.

Vill du ha mer information - ta kontakt med Åsa Höber, rektor på Rodret

Senast ändrad tisdag, 04 april 2017 09:57