Kvalitetsarbete - Fritids

Kontinuerliga utvärderingar och analyser sker efter aktiviteters utförande som leder fram mot nya aktiviteter. Elevernas inflytande tas ständigt med vid planering och utvärdering. Kartläggning av trygghet- och trivsel görs kontinuerligt.